SAPATA NI NAPURAN

745

Ale inang ale amang inang amang

Didokkon ho didokkon ho

Do au tu toru

Mangalean mangalean napuran

Da tu si anak tu si anak

Ni namboru

Huleon do huleon do inang amang

Diambolokkon diambolokkon do i tu toru

Sapata sapata ni napuran o amonge

Na so maranak somaranak so marboru

Amang hassit nai amang dangol nai

Amang parir nai ho inong amonge

Sapata sapata sapata

Sapata sapata sapata

Ninapuran o amonge

Da somaranak.. somaranak

Somarboru

Komen Facebook